A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy inter­ne­tes isme­rő­sé­nek segí­tett öngyil­kos­sá­got meg­kí­sé­rel­ni.

Több opciót is ajánlott a lánynak

A vád­irat sze­rint a negy­ven év felet­ti férfi inter­ne­tes chat alkalmazá­son keresztül ismerkedett meg a tizen­nyol­ca­dik életé­vét még be nem töl­tött csömöri lánnyal – a sértet­tel. Beszél­ge­té­se­ik során a lány tárta fel a férfi előtt, hogy csalá­di okok és a bará­ti kap­csolatok hiá­nya miatt sze­ret­ne öngyil­kos­sá­got elkö­vet­ni. A férfi ahelyett, hogy elté­rí­tet­te volna a lányt a szándékától, felajánlot­ta a segítségét és több lehe­tő­sé­get is fel­ve­tett. Egy­részt a kéz­zel történő meg­foj­tást, más­részt a szív­mű­kö­dés­re ható, nyugtatók bevé­te­lét ajánlot­ta figyel­mé­be. A sér­tett a gyógy­sze­re­ket választotta – közölte az  ügyészség.hu.

2019. novem­ber végén az elköve­tő és a sér­tett sze­mé­lye­sen is talál­ko­zott Buda­pes­ten, majd a X. kerü­le­ti úgy­ne­ve­zett „tere­be­si erdő­be” men­tek. Ott az elkö­ve­tő több darab, vény­kö­te­les, erős alta­tót adott a sér­tett­nek, aki azt bevette. A férfi meg­vár­ta amíg a gyógy­sze­rek hatá­sá­ra a sér­tett szé­dül­ni, majd remeg­ni kez­dett, és végül esz­mé­le­tét is elve­szí­tet­te. Ezután a férfi a lányt magá­ra hagy­ta.

Szerencsére nem halt bele a lány

A bevett gyógy­sze­rek nem okoz­ták a sér­tett halá­lát, pár órán belül magá­hoz tért és elbo­tor­kált a közel­ben lévő egyik bevá­sár­ló­központ­hoz. Ott fel­fi­gyel­tek a rossz álla­po­tá­ra és men­tőt hív­tak.
Csak a sze­ren­csén múlott, hogy a sér­tett esz­mé­let­len álla­po­tá­ban nyel­ve nem csú­szott hátra, amely ful­la­dá­sát okoz­ta volna. Aho­gyan annak a köz­vet­len veszé­lye is fenn­állt, hogy a hideg novem­ber végi éjsza­ká­ban teste visszafordíthatatlanul kihűl.
A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett öngyil­kos­ság­ban köz­re­mű­kö­dés bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben.

Kapcsolódó cikk

Top sztorik a rovatból

Ez is érdekelhet